• ,,Georgia, Angus i przytulanki’’ w wykonaniu Młodzieży

 • Medialny wyjazd „młodych z pasją”

 • Znane i mniej znane Twarze Jeżowskiej Kultury

Stypendia na I rok studiów – Dyplom z marzeń

                                                               

Stypendia na I rok studiów – Dyplom z marzeń

Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem zaprasza maturzystów rocznika 2013 z Gminy Jeżowe do uczestnictwa w programie Stypendiów Pomostowych – Dyplom z marzeń.

Aby móc finansować stypendia, Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem powołało Jeżowski Fundusz Stypendialny „ANIMUS”.

Pierwsze 5 stypendiów, jakie zostaną przyznane, będą to stypendia w ramach programu Stypendiów Pomostowych – Dyplom z marzeń. Stypendia te będą finansowane ze środków zarządzanych przez Fundację Edukacyjna Przedsiębiorczości oraz środków własnych Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem.

O stypendium mogą ubiegać się maturzyści rocznika 2013 z terenu Gminy Jeżowe, którzy dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie.

W roku akademickim 2013/2014 czekają na Was stypendia,
które będą wypłacane przez 10 miesięcy w wysokości: 500 zł miesięcznie.

 

Aby ubiegać się o stypendium, należy:

 1. być maturzystą z 2013 roku i w tym roku ukończyć szkołę ponadgimnazjalną,
 2. zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polskiej państwowej uczelni wyższej,
 3. pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 4. pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.120 zł netto (lub 1.280 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności),
 5. osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 105 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

 1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne. 
 2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów).
 3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4. 
 4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto należy posiadać rekomendację organizacji lokalnej uczestniczącej w Programie, która współfinansuje stypendia z własnych środków (czyli Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem).

Wykaz organizacji lokalnych uczestniczących w II segmencie Programu Stypendiów Pomostowych edycja 2013/2014.

Przed przystąpieniem do składania swojej aplikacji należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2012/2013 – segment II, który znajduje się pod adresem:

http://www.stypendia-pomostowe.pl/assets/files/Regulamin_seg_2_XII_edycja.pdf

oraz Regulaminem Prac Lokalnej Komisji Stypendialnej Programu „Dyplom z Marzeń” Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem.

Wyłonienie stypendystów odbędzie się w dwóch etapach:

 • uzyskanie rekomendacji Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem – wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Termin składania do 31 lipca 2013 r.
  Aby uzyskać stypendium, należy otrzymać rekomendację Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem. W tym celu do dnia 31 lipca 2013 roku należy złożyć formularz zgłoszeniowy w sekretariacie Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica, 37-430 Jeżowe 162A oraz kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, dochód netto wszystkich członków rodziny za czerwiec 2013 roku, dokument potwierdzający zameldowanie na terenie gminy Jeżowe (może być kopia dowodu osobistego), kopię świadectwa maturalnego i w przypadku posiadania - dokument potwierdzający przyjęcie na studia. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu. Złożone wnioski opiniowane będą przez Lokalną Komisję Stypendialną działającą zgodnie z regulaminem.
  Komisja wyda opinie do dnia 8 sierpnia 2013 roku. Po tym dniu osoby posiadające rekomendację będą mogły składać na stronie www.stypendium-pomostowe.pl wniosek o stypendium on-line. Termin złożenia upływa w dniu 14 sierpnia 2013 roku godz. 16.00.
 • wypełnianie wniosku on-line o przyznanie stypendium pomostowego przez osoby rekomendowane. Termin składania wniosku upływa 14 sierpnia 2013 r. o godzinie 16:00.
  Po wypełnieniu wniosku należy wydrukować kompletnie wypełnione dokumenty wraz z załącznikami, podpisać je oraz złożyć w organizacji lokalnej.

Zanim złożysz wniosek, przeczytaj uważnie Regulamin. Jeśli spełniasz wszystkie kryteria, przygotuj się do wypełnienia formularzy, gromadząc wcześniej niezbędne dokumenty:

Maturzyści mający rekomendacje pozarządowych organizacji lokalnych (segment II)

 • kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
 • kserokopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów netto Twojej rodziny w czerwcu 2013 r. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, odcinki rent/emerytur), 
 • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej (wykaz organizacji lokalnych biorących udział w Programie).

Potrzebnych informacji udziela Pan Robert Bednarz – osoba koordynująca projekt stypendialny: tel. 692976579,e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Partnerzy Programu:

 • Narodowy Bank Polski,
 • Fundacja PZU
 • Fundacja BRE Banku
 • Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego
 • Fundacja Wspomagania Wsi
 • Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego oraz organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych do Programu w drodze konkursu Dyplom z Marzeń.

Patroni medialni: Forum Akademickie, Perspektywy

Materiał opracowany na podstawie informacji zawartych na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: